Zonnebloem


Zonnebloem vzw uit Heule biedt ondersteuning aan (jonge) kinderen met ontwikkelingsvertraging en aan kinderen en jongeren met een (meervoudige) beperking. 

Zonnebloem vzw is de expert op vlak van een ontwikkelingsgerichte en basale zorg.

In functie van de zorgnoden van het kind en het gezin, zetten we in op ontplooiing. Het is samen zorgen, het is samen informatie uitwisselen, het is samen verwerken, het is samen inzetten op de ontwikkeling zodat elk kind groeit en bloeit en het gezin zich omringd voelt.

Zonnebloem biedt diverse vormen van ondersteuning. Er is een mobiele dienst, bij-ZON-der om in de inclusieve context de ondersteuning te bieden aan het kind en zijn omgeving. Er is een therapeutisch kinderdagverblijf voor heel jonge kinderen waar ingezet wordt op ontwikkelingsstimulering dankzij opvoeders en therapeuten en een dagcentrum voor kinderen en jongeren met een beperking.

En er is ook een flexibele verblijfsformule zodat gezinnen op adem kunnen komen in de zorg om hun kind. Ook zorg delen, versterkt de draagkracht van het gezin.

Zonnebloem vzw is de partner in het bieden van warme zorg aan elk kind met bijkomende ondersteuningsnoden.


De Hoge Kouter

Geluk en Toekomst … daar gaat het om in De Hoge Kouter!  

De begeleiding van jongeren en (jong)volwassenen met een beperking houdt in dat we de jongeren zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst. Optimaal participeren aan het maatschappelijk leven, en zich daarbij goed en gelukkig voelen, zijn de belangrijkste betrachtingen. De beschermwaardigheid speelt hier een belangrijke rol, in die zin dat we rekening houden met ieders eigenheid, mogelijkheden en beperkingen.

In De Hoge Kouter is er een divers aanbod aan ondersteuning. Er kan vlot geschakeld worden tussen de verschillende ondersteuningsvormen:  verblijf, dagopvang, dagbesteding, ambulante en mobiele begeleidingen.  Wij werken nauw samen met BuSO de Hoge Kouter en met andere (BuSO) scholen

In dialoog met de ouders en de context, gaan we op zoek naar een antwoord op de zorgvraag. De Hoge Kouter zet hierbij sterk in op individuele begeleiding van de jongere.  Waar gewenst wordt eveneens therapie (kiné, logo, ergo) aangeboden in groep of individueel. 

Voor de jongeren (en hun ouders) die er nood aan hebben of  die de extra stap naar zelfstandigheid willen zetten, is er sinds kort ook de mogelijkheid tot verblijf in de nieuwbouw, StudiJO Kouter. 


Bemok


Begeleidingscentrum Bemok biedt begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen en/of autismespectrumstoornis. Deze ondersteuning is er voor kinderen binnen en buiten onze bubao-school (type 3 en type 9). 

Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op eigen tempo. Het is dan ook ons hoofddoel en onze taak kinderen en hun context te helpen in hun ontwikkelingsproces en hen voldoende weerbaar en zelfredzaam te maken. Dit doen we aan de hand van 4 pijlers die we vraaggestuurd en op maat inzetten: Leefgroepwerking, Ouder- en contextbegeleiding, Therapie en Onderwijs. De verbinding tussen deze pijlers vormt het DNA van Bemok.

De kleinschalige werking zorgt ervoor dat de schoolwerking en de  begeleiding heel vlot in elkaar vloeien. De klassieke leerdoelstellingen laten we dan ook los. We vertrekken vanuit het kind zelf, vanuit zijn talenten en mogelijkheden, met specifieke aandacht voor de socio-emotionele ontwikkeling van het kind.

Bij Bemok streven we ernaar dat ouders de regie over de opvoeding van hun kind ten  volle in handen houden. Lukt dit even moeilijker, dan helpen we ouders door handvaten aan te reiken, en zo terug grip te krijgen op de situatie.

Naast het schoolse parcours wordt heel wat aandacht besteed aan naschoolse activiteiten waarbij de kinderen begeleid worden. Er wordt betracht de kinderen het naschoolse aanbod te geven, conform aan het reguliere aanbod maar dan op maat van de doelgroep. De sterke kampwerking in de vakanties is onvergetelijk voor onze kinderen.

Bemok staat voor kansen geven, kansen die kinderen verdienen, elke dag en steeds opnieuw, 1000 keer als moet. Bemok vertaalt moeilijkheden in groeikansen!


De Kindervriend


De Kindervriend biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren met een lichte, matige of ernstig verstandelijke beperking, al dan niet gepaard gaand met een bijkomende problematiek.

In De Kindervriend staat het welzijn van elk kind voorop. Zorg op maat van elke doelgroep, en elk kind op zich, is dus de boodschap. Voor het ene kind impliceert dit een warme basale zorg, voor het ander een maximale deelname aan de maatschappij.

In De Kindervriend kan men terecht voor dagopvang en verblijf, en indien gewenst ook voor thuisbegeleiding. Op woensdagnamiddag springen we bij in 2 andere scholen, en in de vakantie openen we speelpleinwerking Fladder.

De Kindervriend staat garant voor het recht op onderwijs voor elk kind. Er is een nauwe samenwerking met de school voor buitengewoon basisonderwijs (type 2) en het revalidatiecentrum op het domein, maar ook met andere scholen uit de omgeving. Is een voltijds schoolprogramma te zwaar, dan kan je eventueel terecht in ons project de Zeppelin.

We streven ernaar dat ieder kind zich thuis mag voelen. In de pedagogische begeleiding gaan we zoveel mogelijk voor vaste begeleiders. We streven flexibiliteit na om aan de zorgvraag van het kind en de ouders te voldoen.

De Kindervriend is een voorziening in volle beweging en groei. Je hebt er een ruime en aangepaste accommodatie onder andere in de vorm van de zorghoeve, het zwembad, de binnenspeeltuin en veel groene speelnatuur.

Het professionele kader waarbinnen wordt gewerkt, maakt het totale plaatje.